Browse Instagram content with Pikram.com

@mr__sephr

‏🇮🇷Sepehr Mohamadi🇮🇷🇮🇷

mr__sephr

‎👉 خوشحال باش لبخند بزن برای خودت زندگی کن 👈 🎖No Pain No Gain🎖 ‎‏Gym🏆Music📀Travel🛩 ‎‏‎‏‎‏ ‎‏💢My Birthday November💢 ‎‏‎‏🌐Live Tehran🌐

خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن
تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد، یا اطلاعات نیست
بلکه کمبود اراده است
REFIGH
😉خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن#خنده
مسیر موفقیت هیچگاه
بدون شکست نخواهد بود
اگر از شکست بترسی
هیچگاه اقدام نخواهی کرد
از کسی پرسیدند...
کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟

گفت:

همین بس که میدانم، او میتواند

مچم را بگیرد

ولی دستم را میگیرد
💪💪💪#powerlifting
زندگی شاید آن لبخندیست که دریغ اش کردیم
توی مارپله زندگی مهره نباش که هرچی گفتن بگی باشه، تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه
یه مشکل بزرگ و با راه حل بزرگ می تواند از شما قهرمان بسازد
یه مشکل بزرگ و با راه حل بزرگ می تواند از شما قهرمان بسازد

Loading